CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

I. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  1. Cung cấp sản phẩm chất lượng tốt.
  2. Luôn tuân thủ pháp luật và hoàn thành vai trò của mình đối với xã hội.
  3. Cải tiến không ngừng hệ thống quản lý chất lượng.
  4. Thiết lập mục tiêu chất lượng và đánh giá mức độ hoàn thành.
  5. Hướng đến mục tiêu là thỏa mãn khách hàng, không có khiếu nại về chất lượng.

 II. CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

  1. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên. Tiến hành các hành động nhằm giảm thiệu phế liệu sản xuất liên quan đến sản phẩm nhựa PU.
  2. Cắt giảm lượng tiêu thụ năng lượng, sử dụng tiết kiệm.
  3. Tuân thủ pháp luật liên quan đến môi trường, tuân thủ những điều đã cam kết với khách hàng và người dân khu vực xung quanh.
  4. Căn cứ theo chính sách môi trường lập nên mục tiêu môi trường và kế hoạch thực hiện, tiến hành thực hiện, định kỳ đánh giá lại để xem xét tính phù hợp và hiệu quả, cải tiến không ngừng hệ thống quản lý môi trường.
  5. Thường xuyên huấn luyện, đào tạo nâng cao ý thức trách nhiệm với môi trường cho nhận viên trong toàn công ty.

 Công khai, truyền đạt chính sách chất lượng và môi trường đến toàn thể nhân viên công ty, khách hàng và đối tác.

Liên hệ với OMC
Vui lòng gọi số điện thoại OMC (+84) 34.7105.636 (日本語とベトナム語)
Hoặc gửi email Online 24/7

sy.tuan@om-chemical.com (日本語とベトナム語)